Mε την παρούσα πολιτική επεξεργασίας/προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (εφ’ εξής «Πολιτική») παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων.

Ο Περικλής Κανής του Ιωάννη με την επωνυμία «e-asfaleiasou.gr» με έδρα το Ίλιον, οδός  Αρτέμιδος 7 & Θηβών, με αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου 167751403000, με Α.Φ.Μ. 027657126 Δ.Ο.Υ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ, υπό την ιδιότητά του ως ασφαλιστικός πράκτορας, προστατεύει και σέβεται τα προσωπικά δεδομένα σας (άλλως «Προσωπικά Δεδομένα ή Δεδομένα») και συμμορφώνεται με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016).

Για απορίες σας σχετικά με την παρούσα Πολιτική, αλλά και κάθε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία των Δεδομένων σας και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθύνεστε σε εμάς στο τηλέφωνο 211 01 39 865 ή στη Διεύθυνση Αρτέμιδος 7 & Θηβών Ίλιον, 13122 ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@e-asfaleiasou.gr

Λίγα λόγια για την e-asfaleiasou.gr

H e-asfaleiasou.gr δημιούργησε τον δικτυακό τόπο e-asfaleiasou.gr (εφεξής «Ιστότοπος») με σκοπό την ενημέρωσή σας για τις υπηρεσίες ασφαλιστικής πρακτόρευσης που παρέχει, καθώς και για την παροχή δυνατότητας επικοινωνίας με τους εκπροσώπους της. Λειτουργεί δε, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, καθώς συλλέγει, αποθηκεύει, χρησιμοποιεί και εν γένει επεξεργάζεται τα Δεδομένα που της κοινοποιείτε, όταν επισκέπτεστε, εγγράφεστε ή χρησιμοποιείτε τον δικτυακό τόπο e-asfaleiasou.gr

Η e-asfaleiasou.gr παρέχει υπηρεσίες ασφαλιστικής πρακτόρευσης και στο πλαίσιο αυτό παρουσιάζει, προτείνει, προπαρασκευάζει, προσυπογράφει ή συνάπτει η ίδια ή διαμέσου άλλων διαμεσολαβούντων για λογαριασμό μιας ή περισσοτέρων ασφαλιστικών επιχειρήσεων ασφαλιστικές συμβάσεις. Επίσης, παρέχει στον ασφαλισμένο κάθε αναγκαία συνδρομή κατά τη διάρκεια της ασφαλιστικής σύμβασης και ιδιαίτερα μετά την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου ή/και άλλης ασφαλιστικής περίπτωσης.

Η e-asfaleiasou.gr, ως ασφαλιστικός πράκτορας, αναλαμβάνει με σύμβαση, έναντι προμήθειας, ασφαλιστικών εργασιών στο όνομα και για λογαριασμό μίας ή περισσοτέρων ασφαλιστικών επιχειρήσεων, με τις οποίες συνεργάζεται μαζί τους δυνάμει σύμβαση ασφαλιστικής πρακτόρευσης και στο πλαίσιο αυτό ενεργεί ως «Εκτελών την Επεξεργασία» των εν λόγω ασφαλιστικών επιχειρήσεων.

Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα;

Ο όρος «προσωπικά δεδομένα», αναφέρεται σε πληροφορίες φυσικών προσώπων, όπως ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας κ.ά., οι οποίες προσδιορίζουν ή μπορούν να προσδιορίσουν  την ταυτότητα σας.

Τι είναι η  Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων;

Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

Ποια Δεδομένα σας συλλέγουμε;

Φροντίζουμε να συλλέγουμε μόνο Δεδομένα που είναι απολύτως απαραίτητα για την εξυπηρέτηση του σκοπού για τον οποίον δόθηκαν και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους έχουν συλλεχθεί. Τα Δεδομένα περιορίζονται σε όσα έχετε παράσχει εσείς και για συγκεκριμένο σκοπό και εφόσον έχετε δώσει την συγκατάθεσή σας για την χρήση τους συμπληρώνοντας τις σχετικές ηλεκτρονικές φόρμες που βρίσκονται στον ιστότοπό μας. Αυτά ενδέχεται να αφορούν:

•   Δεδομένα ταυτοποίησης: όνομα, επώνυμο, AΦM, ημερομηνία γέννησης, οικογενειακή κατάσταση, φύλο κ.λπ.

•   Δεδομένα επικοινωνίας: ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail), αριθμό τηλεφώνου κ.λπ.

•   Δεδομένα απαραίτητα για την ενδεχόμενη σύναψη και εκτέλεση της ασφαλιστικής σύμβασης ανάλογα με το αντικείμενο αυτής:   μάρκα αυτοκινήτου, πινακίδα οχήματος, εμβαδόν ακινήτου, έτος κατασκευής ακινήτου κ.λπ.

Σημειώνεται ότι η e-asfaleiasou.gr δεν συλλέγει και δεν επεξεργάζεται δεδομένα ειδικής κατηγορίας, όπως δεδομένα υγείας μέσω του e-sfaleiasou.gr. Ενδέχεται, ωστόσο, στις έντυπες αιτήσεις για την παροχή ασφάλισης να σας ζητηθούν δεδομένα υγείας, αποκλειστικά και μόνο για την ενδεχόμενη σύναψη σύμβασης ασφάλισης.

Πώς χρησιμοποιούμε τα Δεδομένα σας;

Η επεξεργασία των Δεδομένων σας διεξάγεται είτε από το ειδικά εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Εταιρείας, είτε μέσω συστημάτων πληροφορικής και ηλεκτρονικών συσκευών από την Εταιρεία και κατ’ εξαίρεση από τρίτους, οι οποίοι, έχοντας δεσμευτεί συμβατικά για την τήρηση εμπιστευτικότητας και την προστασία των Δεδομένων σας διεξάγουν εργασίες που είναι απαραίτητες για την επίτευξη των σκοπών που συνδέονται αυστηρά με τη χρήση του ιστότοπου (βλέπετε παρακάτω «Ποιοι είναι οι αποδέκτες των Δεδομένων σας;»).

Γενικότερα, τα Δεδομένα σας υποβάλλονται σε επεξεργασία προκειμένου να σας παρασχεθούν οι ακόλουθες υπηρεσίες:

 • Επικοινωνία: Η e-asfaleiasou.gr χρησιμοποιεί Δεδομένα σας για να απαντήσει στα ερωτήματα που υποβάλετε μέσω της φόρμας επικοινωνίας.
 • Φόρμα αιτήσεων/παραπόνων: Μέσω της φόρμας αυτής μπορείτε να μας υποβάλετε κάποιο παράπονο ή να μας εκφράσετε κάποια δυσαρέσκειά σας σχετικά με τις υπηρεσίες που σας παρέχουμε.
 • Online Αιτήσεις Αυτοκινήτου/Κατοικίας/Γενική Φόρμα: Η e-asfaleiasou.gr λαμβάνει αιτήσεις σας που αφορούν τα ασφαλιστικά της προϊόντα και έρχεται σε επαφή μαζί σας προκειμένου να σας ενημερώσει διεξοδικά για τα ασφαλιστικά προϊόντα της με σκοπό την σύναψη συμβολαίου ασφάλισης.

Για ποιο σκοπό επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα σας;

Τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από εμάς ή/και από τρίτους που εκτελούν την επεξεργασία κατ’ εντολή και για λογαριασμό μας, για τους κάτωθι σκοπούς:

 • Την εξέταση αίτησης σύναψης ασφαλιστικής σύμβασης, την ταυτοποίηση σας, την ένταξή σας σε μια ομοιογενή κατηγορία κινδύνων. Στο πλαίσιο της εκτίμησης της αίτησης ενδέχεται να γίνει χρήση αυτοματοποιημένων μέσων ή/ και μεθόδων για τη παρουσίαση πρότασης με σκοπό την κάλυψη των αναγκών σας.
 • Τη συμμόρφωσή μας με υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και την πρόληψη και αντιμετώπιση περιπτώσεων εξαπάτησης των εταιρειών ή/και των συνδεδεμένων με αυτών εταιρειών παροχής ασφαλιστικών υπηρεσιών. Για την πρόληψη περιπτώσεων εξαπάτησης ενδέχεται να γίνει χρήση αυτοματοποιημένων μέσων ή/και μεθόδων επεξεργασίας των Δεδομένων.
 • Την ενημέρωση σας για προϊόντα ή/και υπηρεσίες της e-asfaleiasou.gr.
 • Την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών και εξυπηρέτησης.
 • Τη μη προσωποποιημένη επεξεργασία των Δεδομένων σας για στατιστικούς σκοπούς ή/και για σκοπούς βελτίωσης των υπηρεσιών μας.

Ποια είναι η νόμιμη βάση επεξεργασίας των Δεδομένων σας από την Εταιρεία;

Η επεξεργασία των Δεδομένων σας διενεργείται σύμφωνα με:

 • τη συμβατική μας σχέσης,
 • τη συγκατάθεση σας, όπου απαιτείται,
 • τις υποχρεώσεις της e-asfaleiasou.gr που πηγάζουν από το νόμο (π.χ. φορολογική νομοθεσία κ.ά.),
 • το έννομο συμφέρον της e-asfaleiasou.gr.

Ποιοι είναι οι αποδέκτες των Δεδομένων σας;

Πρόσβαση στα Δεδομένα έχουν οι εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι της e-asfaleiasou.gr, οι οποίοι έχουν δεσμευτεί με τήρηση εμπιστευτικότητας ή/και τρίτοι (εταιρίες ταχυμεταφορών – courier, λογιστικές υπηρεσίες και υπηρεσίες υποστήριξης πληροφορικής), οι οποίοι επεξεργάζονται τα Δεδομένα σας ως Εκτελούντες την Επεξεργασία για λογαριασμό μας και σύμφωνα με τις εντολές μας.

Πώς εξασφαλίζουμε ότι οι Εκτελούντες την Επεξεργασία σέβονται τα Δεδομένα σας;

Οι Εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό μας έχουν συμφωνήσει και δεσμευτεί με την e-asfaleiasou.gr:

 • να τηρούν εχεμύθεια,
 • να μη στέλνουν σε τρίτους Δεδομένα σας χωρίς την άδεια μας,
 • να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα ασφάλειας,
 • να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως τον Κανονισμό 679/2016/ΕΕ (άλλως GDPR).

Στέλνουμε τα Δεδομένα σας εκτός Ε.Ε.;

Η e-asfaleiasou.gr δεν διαβιβάζει Δεδομένα σας εκτός ΕΕ. Σε περίπτωση που απαιτηθεί, η διαβίβαση θα γίνει μόνο για νόμιμους λόγους και μόνο σύμφωνα με τα οριζόμενα στον GDPR.

Για πόσο τηρούμε τα Δεδομένα σας και πότε τα διαγράφουμε;

Τα Δεδομένα σας διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση του εκάστοτε σκοπού της επεξεργασίας ή για την ικανοποίηση των εννόμων συμφερόντων των συναλλασσόμενων με την ΟΤΕ Ασφάλιση ή της ίδιας της ΟΤΕ Ασφάλιση και σε κάθε περίπτωση για όσο απαιτείται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Στη συνέχεια τα Δεδομένα θα διαγράφονται, εκτός αν δώσετε εκ νέου τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία τους.

Είναι ασφαλή τα Δεδομένα σας;

Η e-asfaleiasou.gr δεσμεύεται να διαφυλάσσει τα Δεδομένα σας.

Αναγνωρίζοντας τη σημασία της ασφαλείας των Προσωπικών Δεδομένων σας, έχουμε λάβει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα, τα οποία συνεχώς βελτιώνονται, βάσει της τεχνολογικής εξέλιξης με μοναδικό σκοπό την ασφάλεια και την προστασία των Δεδομένων σας.

Ποια είναι τα δικαιώματα σας;

Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

 • Δικαίωμα ενημέρωσης/Διαφάνεια: Έχετε το δικαίωμα να γνωρίζετε ποιος επεξεργάζεται τα δεδομένα σας, ποια είναι αυτά και για ποιον λόγο.
 • Δικαίωμα πρόσβασης: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε δωρεάν πρόσβαση στα Δεδομένα σας.
 • Δικαίωμα διόρθωσης: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση ανακριβών προσωπικών δεδομένων και συμπλήρωσης ελλιπών στοιχείων σας.
 • Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»): Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή Δεδομένων, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, όπως όταν τα Δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα ή έχετε ανακαλέσει τη συγκατάθεσή σας.
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας για όσο χρόνο εκκρεμεί η εξέταση των αντιρρήσεων σας ως προς την επεξεργασία.
 • Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη μεταφορά των Δεδομένων σας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.
 • Δικαίωμα εναντίωσης: Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των Δεδομένων σας και εμείς θα σταματήσουμε την επεξεργασία τους, αν δεν υφίστανται άλλοι επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν του δικαιώματός σας. Εάν έχετε δηλώσει τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση των Δεδομένων σας, μπορείτε να ανακαλέσετε, χωρίς αναδρομική ισχύ, την συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή.

Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας;

Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας μπορείτε να μας υποβάλλετε σχετικό αίτημα αποστέλλοντας συμπληρωμένο το πρότυπο Αίτησης Πρόσβασης/ Διόρθωσης/ Διαγραφής/ Φορητότητας/ Περιορισμού/ Εναντίωσης/ Ανάκλησης της Συγκατάθεσης, το οποίο θα βρείτε στο τέλος της σελίδας, αποστέλλοντάς το στην ταχυδρομική διεύθυνση της Εταιρείας e-asfaleiasou.gr, οδός Πολυτέκνων 82 Ίλιον, 13122 ) ή στην ηλεκτρονική διεύθυνσή της ( info@e-asfaleiasou.gr ) με τίτλο «Άσκηση Δικαιώματος» και εμείς θα φροντίσουμε να το εξετάσουμε και να σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό.

Σε περίπτωση που δεν λάβετε απάντηση εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας (ενός μηνός με -υπό προϋποθέσεις– παράταση δύο μηνών) ή η απάντηση που λάβατε δεν ήταν ικανοποιητική ή το ζήτημά σας δεν έχει επιλυθεί, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (www.dpa.gr).

Πότε απαντάμε στα Αιτήματα σας;

Απαντάμε στα Αιτήματά σας δωρεάν χωρίς καθυστέρηση, και σε κάθε περίπτωση εντός (1) ενός μηνός από τότε που θα λάβουμε το αίτημα σας. Αν, όμως, το Αίτημα σας είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός Αιτημάτων σας θα σας ενημερώσουμε εντός του μήνα αν χρειαστεί να λάβουμε παράταση άλλων (2) δύο μηνών εντός των οποίων θα σας απαντήσουμε.

Αν τα Αιτήματα σας είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, η Εταιρεία μπορεί να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας ή να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο Αίτημα.

Πού μπορείτε να απευθυνθείτε για την εξέλιξη των Αιτημάτων σας;

Για πληροφορίες σχετικά με την εξέλιξη του Αιτήματός σας μπορείτε να καλείτε στο τηλέφωνο 210 26 10 560 ή να αποστείλετε e-mail στο info@e-asfaleiasou.gr .

Κάνουμε χρήση αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων/ περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας;

Λαμβάνουμε αποφάσεις και προβαίνουμε σε κατάρτιση προφίλ, βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας των Δεδομένων σας, στην ιστοσελίδα μας e-asfaleiasou.gr, μετά από σχετική ενημέρωση και συγκατάθεση σας, προκειμένου να σας προτείνουμε το κατάλληλο και αναλογικό ύψος του ασφαλίστρου και τους τυχόν ειδικούς  όρους υπό τους οποίους μπορεί να συναφθεί το επιθυμούμενο από εσάς πρόγραμμα ασφάλισης.

Ποιο είναι το εφαρμοστέο δίκαιο κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας από εμάς;

Εφαρμοστέο Δίκαιο είναι το Ελληνικό Δίκαιο, όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ, και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές σχετιζόμενες με τα Δεδομένα σας είναι τα αρμόδια Δικαστήρια Αθηνών.

Πώς θα ενημερωθείτε για τυχόν τροποποιήσεις της παρούσας Πολιτικής;

Ενημερώνουμε την παρούσα Πολιτική όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Εάν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην Πολιτική ή στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας, θα δημοσιεύουμε στην ιστοσελίδα μας την επικαιροποίηση της παρούσας, προτού οι αλλαγές τεθούν σε ισχύ και θα σας ειδοποιούμε με κάθε πρόσφορο τρόπο.